A A+ A++ K K K

Oferta edukacyjna

2018-08-20 10:38

Nasze przedszkole:

- jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole,

- umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom,

- sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji;

- jest ukierunkowane na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości;

- stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, piękna, prawdy;

- zatrudnia kompetentną, wykwalifikowaną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną, która stosuje nowoczesne metody i formy pracy z dziećmi;

- oferuje zajęcia dodatkowe: umuzykalnienie, plastykę,  taniec, 

- oferuje zajęcia w ramach rozszerzonej edukacji muzycznej prowadzone we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury Mokotów: umuzykalnienie, taniec,

- zapewnia opiekę logopedyczną , psychologiczną, terapeutyczną oraz neurologopedyczną 

- umożliwia prezentację osiągnięć dzieci poprzez udział w konkursach oraz występach dzielnicowych,

 

W naszym przedszkolu nacisk kładziemy na:

- Umuzykalnianie dzieci, rozwijanie ich uzdolnień i zainteresowań muzycznych m. in. poprzez:

* udział dzieci w koncertach edukacyjnych, przedstawieniach muzycznych,

*   prowadzenie zajęć z wykorzystaniem różnorodnych form muzycznych,

*  aktywne słuchanie muzyki klasycznej oraz wykorzystywanie metod aktywnych, m.in.: Carla Orfa, E.E.Gordona, E. J. Dalcroze’a, B. Strauss,

*   wykorzystanie w pracy z dziećmi logorytmiki i muzykoterapii.

- Podejmowanie działań o charakterze profilaktycznym w celu przeciwdziałania różnym zagrożeniom występującym w środowisku dziecka;

- Kształtowanie odporności emocjonalnej oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych.

- Rozwijanie umiejętności logicznego rozumowania i świadomego, celowego działania.

- Poszerzanie wiedzy o świecie  przyrodniczym i technicznym – kształtowanie postaw badawczych.

- Otoczenie szczególną opieką dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

- Naukę języka angielskiego.

- Aktywność teatralną i czytelniczą dzieci.

 

Wyobrażamy sobie, że nasz absolwent będzie:

- wykazywał motywację do uczenia się i podejmowania wysiłku intelektualnego;

- umiał wykorzystać posiadane wiadomości o otaczającym świecie,

- umiał myśleć w sposób logiczny i abstrakcyjny,

- tolerancyjny wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,

- odporny na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami),

- posiadał wyobraźnię muzyczną, wykazywał zainteresowanie muzyką klasyczną,

- wykazywał postawę „badacza” wobec otaczającej go rzeczywistości,

- potrafił współdziałać w grupie (podporządkowywać się poleceniom, normom, umieć współdziałać z innymi),

- przestrzegał zasad bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie,

- prezentował postawę proekologiczną.

 

Kontakt

Przedszkole nr. 193
ul. Odyńca 61
02-644 Warszawa (Mokotów)

tel. 22 844-38-64
Copyright 2024 Przedszkole 193