A A+ A++ K K K

Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej

Przedszkole Nr 193 „Mokotowskie Nutki” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola Nr 193 „Mokotowskie Nutki”.

Data publikacji strony internetowej: [2009-09-21]

Data ostatniej istotnej aktualizacji: [2020-09-23]

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 • Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 • Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 • Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 • Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 • Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 • Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 • Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 • Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: [2020-09-16]
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Emilia Janowska, ejanowska@edu.um.warszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 509 262 322. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się przy ulicy A. E Odyńca 61

Dojście piesze jest od ulicy A. E. Odyńca. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów.

Najbliższa stacja Metra to stacja Racławicka, która znajduje się w odległości do ok. 750 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych, ruchomych i windy.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 100 m: Tagor’a (kierunek: Witolin: Nr 141, Sadyba: Nr 172), oraz 160 m (kierunek: CH Blue City: 172, P+R Al. Krakowska: 141).

Najbliższe przystanki tramwajowe w odległości 600 m: Wołoska (kierunek: Woronicza: Nr 17, 41 (PKP Służewiec: 17, 41, Żerań Wschodni: 41, Tarchomin Kościelny: 14).

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście do Przedszkola Nr 193 „Mokotowskie Nutki” jest oznakowane, znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ul. A. E. Odyńca - jest wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe i niedostępne dla osób na wózku (schody). Przejście do kancelarii przedszkola jest przez wiatrołap i hol głowny. Kancelaria przedszkola usytuowana jest wyłącznie na parterze.

W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

W lokalu nie ma wind.

 

Kontakt

Przedszkole nr. 193
ul. Odyńca 61
02-644 Warszawa (Mokotów)

tel. 22 844-38-64
Copyright 2023 Przedszkole 193